The Maravi Post

Switch to desktop Register LoginMalawi Online news Resource

Banthu ku Kenya bademererana

BAKUTI ulyalya ukugota. Munthu munyakhe uyo wakendezgananga na mwanakazi wamwene ku Kenya wakaphatira mwa mama uyu apo bakakwanthananga kusika munyumba ya balendo.

Bamutolamakani bati banthu babiri aba bakamba nikale kwendezgana ndipo mwanalume wa mwanakazi uyu wakamanya ivyo vikachitikanga.

Mukupenjapenja kwakhe wakaluta kung’anga uko bakamupa munkhwala wakujala mwanakazi wake.

Mwanyengo zose banthu babiri aba bakapangana kuti bakakumane munyumba yinyakhe ya balendo mumsumba wa Nairobi. Bati bambako nchito yawo na kumala bakazizwa kuwona kuti ivyo vikuchitikira nchebe ndivyo vyachitika pa iwo.

Bati bachuluchuskana paubiri wawo na kutondeka kutayana, munyakhe wakachipongomola chiliro ndipo banthu nyengo yeneyiyo kuti thirimu!

Chikaba chakukhozga soni kuwona kuti mba dada na mwanakazi wamwene. Banthu bakati babona minthondwe iyi bakachema bapolisi awo nawoso bakayezga mwanchito yawo kuti batataule banthu awa kwene nawo bakatondeka. Apa ndipo bakatuma mazgo kwa mweneko mwanakazi uyu.

Wati wiza wakakana kulopola lwambu lwakhe kuti banthu aba balekane.

Vikatolera kubeyerera kukulu chomene kuti munthu uyu mtima ukhile ndipo wakalangula kuti bamupe 20,000 shillings ya kwabo.

Mwanalume wakuwira wakati wazomera ndipo bakachema mliska uyo wakalomba. Nyengo yeneyiyo banthu aba bakatayana.

Banthu banyakhe bajambula gule uyu ndipo sinema yakhe yili pa vidiyo iyo bayibika pa intaneti (internet).

Tikumanya chara usange munyithu uyu wizamuwerezgaso pakuti bamwaka bakati chiwerera nyuma, chikazigha mbawala.


Tags: Kenya  

@2010 The Maravi Post an Eltas EnterPrises INC Publishing Company
Site Developed By JRC

Top Desktop version