The Maravi Post

Switch to desktop Register LoginMalawi Online news Resource

Bwana Purezidenti, bantu ni mayembe chara

Leckford-ThothoMUNTHU waliyose uyo walikukhalapo kukaya wakumanya makora ghene kuti chimoza mwa vibombero vyakukhumbikwa chomene pa umoyo wa munthu ni jembe. Chikaya chilichose chikusangika na jembe. Kwene mayembe ghabenge kuti ghakuyoboya mphanyi milandu na madando vyazula mumakhoti ghithu.

Jembe tikulitemwa usange nyengo yakulima yafika, usange kulima kwamala tikulitaya, nyengo zinyake tikuluwa na uko tilikulibika wuwo. Usange munthu wangalabiska makora, umu ndimo mlongozgi wa charo chino wakuchitira na banthu, chomenemene nduna zakhe.

Usange mungakumbuka makora, banthu basoleka na kukhizgika pa vitengo usange mlimo wabo wamala.

Mukususka? Labiskani viyerezgero ivi: Goodall Gondwe. Wakasoleka kuba nduna ya vyachuma apo chuma cha Malawi chikaba paheni ndipo Mphara ya Malango nayoso yikaba yakuhaba. Goodall wakatebeta mlimo mpaka ndalama za Malawi zikamba kwenda makora. Charo chose chikamanya kuti mwana wabene walwa nkhondo. Umaliro wakhe, Bingu wakamuponya kuwalo chifukwa ntchito yakhe yikaba kuti yamala.
Suzgo la mafuta lati lafikapo, Bingu wakasolaso Goodall kuti wamazye suzgo ili. Sono apo suzgo ili ikuluta kukumala, muti waka chete mubone ivyo Bingu wachitenge. Jembe latebeta mlimo wake.

Leckford Thotho: Wakatebeta mlimo wakusintha ndembera. Wakasuzgika mwana wabene kuzgola mafumbo ghanonono ku bamtolamakani. Wakavikirira ulongozgi wa DPP. Ndembera yati yasinthika, Bingu wali kumutaya Thotho uko chi! Kwali walinkhu sono, tikumanya chara.

Sam Kandodo Banda: Jembe la Zero-Deficit Budget. Wakayima mwana wabene mu Mphala ya Malango kuzgola mafumbo na kuvikirira muwuso wa Bingu wa Mutharika. Bajeti yati yazomerezgeka mu Mphala ya Malango, ‘kandodo’ aka Bingu wakakaponya waka uko. Nasono pano tikumanya cha uko kali ‘Kandondo ka kwa Banda’.

Patricia Kaliati: Nakuberebeta kwakhe wakaberebeta mu Mphara ya Malango apo boma la DPP likaba na banthu bachoko. DPP yati yaba na banthu banandi, bakamutaya kuwaro. Ni sono apo Bingu wati wabona kuti vinthu visuzgenge, ndipo wachemaso Kaliati. Suzgo ndakuti Kaliati iyo
mwene wakumanya chara kuti wakugwira ntchito ngati ni jembe waka.

Mwabanyithu imwe mukukhara kufupi na ba Pulezidenti bithu, mubakumbuskengeko kuti banthu ni mayembe chara. Muluzi wakaba na vyakutondeka vyake, kwene ubale wakaumanyanga mwe! Abo bamovwirapo wakabatayanga chara. Wakatolanga banthu kuba banthu noti mayembe. Banyithu Bachewa bakuti “chikondi cha nkhwangwa”.@2010 The Maravi Post an Eltas EnterPrises INC Publishing Company
Site Developed By JRC

Top Desktop version