The Maravi Post

Switch to desktop Register LoginDPP yikupilika na kupera chara

MZUZU--Charo chang’anamuka na kukuzgoka chinyakhe mwalubiro chomene. Myezi yibiri iyi vinthu vyasinthirathu ngati tili kucharo chinyakhe. Banthu bapulikiska na kuzomera lubiro chomene kuti umo vilili ndimo vibirenge. Kweni suzgo lili na chipani icho chikawusanga cha DPP.

Chakudanga, bakutondeka kuzomera kwananga kwawo. Nanga uli banthu bose bakukoleranako kuti munyengo ya muwuso wa DPP vinthu vikanangika chomene, iwo bene ba DPP bachali kugomezga kuti iwo bekha ndiwo beneranga kuwusa ndipo munthu yose uyo wawusenge wakwenera kufuma muchipani chawo.

Ndicho chifukwa bakakhumbanga kukanizga Mama Joyce Banda kuti waleke kutola ulongozgi. Bakayoboya pakweru kuti mama uyu wizamuwusapo chara. Usange mungategherezga vidumbirano va mu Mphala ya Malango, mungamanya kuwona kuti banyithu ba DPP bakukana kuti muwuso wawo ukaba wankhaza ndipo kuti Bingu wakaba mlongozgi wambula kupulika vya banyake.

Chachibiri balimbikiranga fundo ya Sekishoni 65 nanga uli banyabo ba MCP na UDF bakakhwira na fundo yeneyiyi. Babenge banyakhe mphanyi bakuyezga chara na pachoko wuwo kuzunula Sekishoni iyi.

Tose tikumanya makora kuti sekishoni iyi mlongozgi wakale wakayikhumbanga chara mpaka wakaluta nayo kukhoti kuti bakhoti bapataule usange yikususkana chara na fundo zinyakhe za mubuku la malango nga Sekishoni 31 na 32. Tose tikumanyaso kuti ni mwimiriri wa Mphala ya Malango wa DPP uyo wakatola chikanizgo kuti sekishoni iyi yileke kugwira ntchito.

Sono bakuboneka kuti ba DPP mumalo mwakuti basambire pa ivyo banyabo ba UDF na MCP bakabudiska, iwo naboso bakwenda mwenemula pera. Kasi banthu aba balije maso na makutu? Kasi bakalabiskanga chara umo banyabo bakalengeskekera pa visola chifukwa cha muswindindi na mutonyolo wambula nawo mahara ngati uwu? Usange balimbikirenge balekani, bawonenge ivyo banyabo bakabona.

Palije chachilendo icho chikuchitika apa. Vinthu vyose ba DPP bakwenda umo banyabo bali kwendamo kale. Babenge banyakhe mphanyi bangusambira pa ivyo vikawira banyabo bakaba kuluwande la kususka boma.Tags: DPP  Joyce Banda  Sekishoni 65  MCP  

@2010 The Maravi Post an Eltas EnterPrises INC Publishing Company
Site Developed By JRC

Top Desktop version