The Maravi Post

Switch to desktop Register LoginNingakana cha uvaisi pulezidenti—Tembo

John-TemboBAKALE bakati kakuchepa nkhakuvwala, pasingo bakukwanthirapo khuni yayi. Mazgo agha ghakuyoboyeka chomenechomene usange munthu walusungu wakugabirako chakulya panji chakumwa ndipo nangauli nchichoko chakuti ungakhuta chara, pakuwonga ukuti “mwagwira nchito, talya panji tamwa wuwo, kakuchepa nkhakuvwala”.

Chanikumbuska mazgo agha ni nkhani ya John Tembo, mlongozgi wa chipani cha Malawi Congress Party (MCP) panji titi Kongiresi, uyo tumadazi twajumpha utu wakaphalira wayiresi ya Zodiak Broadcasting Station (ZBS) kuti usange Pulezidenti Joyce Banda wangamupa udindo wa vaisi pulezidenti wachibiri (second vice president) wa charo cha Malawi mbwenu wazomerenge, palije chakusuzga.

Apa vyawoneka nadi pakweru kuti upulezidenti dada uyu wakamba kuukhumba nikale nangauli pasi pa mtima wakhe wakumanya sono kuti mupando uwu ukamulembekera yayi. Kweni vyakunthazi tingavimanya yayi, wakuvimanya ni Chiuta pera. Ninjani wakamanya kuti Mama Joyce Banda wangizakausa charo chino? Charo nimazgola nadi, chikazgola Gamphani pa Nkhamanga!

Nduna yinyakhe kale muboma la Kongiresi, chiponde Wadson Bini Deleza, yikayowoyapo kuti ‘mipando ya unduna’ njanuna. Nyengo izo kukabevye mipando ya vaisi pulezidenti. Sono usange unduna ukununa nthena, kuli uli upulezidenti panji uvaisi pulezidenti?

Panyakhe lekani Tembo dozo lamba kale kuthonya kuti nthya! Nthya! Nthya! Bakale benebaba bakati ‘nchebe yichekulu pala yikujima pakhululu pali kanthu’ panji ‘apo pakusunkha josi pali moto’. Ichi chikung’anamula kuti Tembo wakumanyapo kanthu. Ni waka cha, muti waka chete mupulikenge sonosono apa kuti Joyce Banda wamupa Tembo mpando wa uvaisi pulezidenti wachibiri wa charo cha Malawi. Manyi kwiza muba uli?

Mphwepwerezga zikuti Mama Banda juzijuzi apa wakakumana na balongozgi ba vipani vyakupambanapambana, kusazgapo Tembo, mukachipinda kakumata na kudumbiskana kuti panji kungaba kwamachitiko kuti bakhazikiske boma lakupangika na vipani vinandi (government of national unity (GNU) ndipo bakuti nkhani yakuti Tembo wakhale vaisi pulezidenti wachibiri yikafuma.

Ivi vilije ukaboni wenecho, kweni Tembo wakuti enya mbunenesko nadi kuti wakakumana na mlongozgi wa charo uyu kweni wakakana kukuti wabamule ivyo bakadubiskana.

“Banthu banandi banifumbapo vya nkhani yakukhwaskana na uvaisi pulezidenti wachiri. Zgolo lane ndakuti usange [pulezidenti Joyce Banda] wangati ine nibe vaisi pulezidenti mbwenu nizomerenge; palije chakusuzga. Kweni kuti nileke chipani chane apo pera vingachitikapo cha, muyirayira,” wakati munthu wavulazakale uyu.

Kumanyuma uku wakhala wakufukafuka kuti panji chipani cha MCP chingawereraso muboma, kweni fyopo! Banthu bachali kukumbukira nkhaza izo zikaba na chipani ichi apo chikawusanga panyengo ya Dr. Kamuzu Banda, apo Tembo wakaba kanda apa nane nikandepo na Kamuzu.

Tembo wakuwonga Mama Joyce Banda kuti wasankha mwana wakhe John Tembo Jr kukhala wachibiri kwa kazembe wa charo cha Malawi ku United Kingdom.

“Ine pamoza na muwoli wane takondwa chomene ndipo tili na viwongo vikulu chifukwa chakuti mwana withu wasanga nchito. Kumanyuma uku mwana withu watondekanga kusanga nchito chifukwa chakuti ine wiske ndine mlongozgi wa chipani chakususka boma. Ungaba ukhaliro uwu nthena?

“Kumanyuma uku kuti usange nchito ukwenera kuwa wa chipani icho chikulamulira panyengo iyo, panji chifukwa chakuti ukufuma kumoza na pulezidenti wa charo. Kweni sono henani, vyasintha, mama [Banda] uyu watovwirenge nadi  chifukwa wakulabiska chisko panji mutundu wamunthu chara pakuperenkha nchito,” wakati Tembo.

Kweni apo iyo wakaba mu boma la Kamuzu banthu bakuti doda ili likaba linonono mtima chomene ndipo lakutemwera pakulemba nchito banthu banandi bakufuma muchigaba cha pakati, uko nalo likufuma. Panyengo yinyakhe mumuwuso wa Dr. Banda, Tembo wakaba wampampando wa makampani 11 ghaboma panji kujumpha apa ndipo wakatinkhana chomene na banthu bachigaba cha kumpoto.

Tembo wakhala mudyale za Malawi kujumpha vyaka 50 ndipo wachali kunweka nipera kuti panji wangizakakhalapo mulongozgi wa charo chino kweni banandi bakuti wachekula, nchiwemi wapumule vyandyale, walekere abo ndopa zichali kwenda nankhongono.Tags: John Tembo  

@2010 The Maravi Post an Eltas EnterPrises INC Publishing Company
Site Developed By JRC

Top Desktop version